BØRN OG UNGE

         • ​Forældrebetaling 2024

          Forældrebetaling 2024

          Bureau 2000 har indhentet oplysninger fra alle landets kommuner om forældrebetalingen i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger pr. 1. januar 2024.

          ​​

          ​Undersøgelser er offentliggjort i TV2 Nyheder lørdag den 27. januar 2024. Læs omtalen her:​

          Forældre i skarp kritik efter største prishop i over ti år


          Læs undersøgelsen ​her

          Børn i fritidsordninger 10-13 årige 2022
          - Hvem er med og ikke med?


          Se hvilke børn der er indskrevet i fritidsordning, når vi ser på indkomst, takster, familieforhold, uddannelse, bolig, etnicitet, evt. specialundervisning eller andre tegn på behov for særlig indsats og støtte. Analyserne er gennemført på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistiks forskerordning. Denne rapport viser resultaterne for børn i alderen 10-13 år.
          Ved fritidsordning forstås i denne sammenhæng skolefritidsordning, fritidsklubber og ungdomsskoleklubber.

          Undersøgelsen er offentliggjort 10.10.2023 af FOA.

          Læs undersøgelsen ​her ​

          Børn i fritidsordninger 6-9 årige 2022

          - Hvem er med og ikke med.

          Læs om hvilke børn der er indskrevet i fritidsordning, når vi ser på indkomst, takster, familieforhold, uddannelse, bolig, etnicitet, evt. specialundervisning eller andre tegn på behov for særlig indsats og støtte. Analyserne er gennemført på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistiks forskerordning. Denne rapport viser resultaterne for børn i alderen 6-9 år.

          Ved fritidsordning forstås i denne sammenhæng skolefritidsordning, fritidsklubber og ungdomsskoleklubber.

          Undersøgelsen er offentliggjort 10.10.2023 af FOA.

          Læs undersøgelsen her

           ​​

          ​Daginstitutionernes hverdag 2022 - Fokus på mistrivsel

          ​Flere og flere børn mistrives. Det bekræfter undersøgelsen Daginstitutionernes Hverdag 2022, desværre.

          Hele 14 pct. af medarbejderne vurderer, at der er børn i deres gruppe der giver anledning til bekymring om mistrivsel, heraf angiver knap halvdelen, at børnene viser klare tegn på mistrivsel. Et flertal blandt ledere og medarbejdere vurderer, at der er flere børn i mistrivsel end for 5 år siden.

          To hovedårsager til, at flere børn der mistrives, er ifølge lederne og medarbejderne, at der er for få voksne i daginstitutionen, og at der er for mange børn med store udfordringer, der søges integreret. Godt halvdelen svarer desuden, at flere børn har tegn på ADHD, autisme m.v

          Læs omtalen af sagen i Avisen Danmark, Onsdag 28. jun. 2023 som du kan se her: https://avisendanmark.dk/danmark/ansatte-i-dagtilbud-naar-ikke-at-snakke-med-foraeldre-om-boerns-trivsel-det-er-jo-forfaerdeligt-naar-det-kommer-til-stykket

          ​​Læs selve undersøgelsen her

          Udviklin​gstendenser dagpleje og daginstitutioner 2022

          Bureau 2000 har igen i år gennemført en rundspørge til alle landets kommuner efter anmodning fra FOA.

          Udvalgte hovedresultater er:​

          Det stigende børnetal betyder, at antallet af pladser i dagtilbud og SFO skal øges med ca. 60.000 om ti år. Da normeringen samtidig skal forøges, skal det pædagogiske personale øges med godt 12.000 fuldtidsbeskæftigede i forhold til nu. Om 15 år vil der være ca. 80.000 flere børn i pasning end nu.

          ​Det øgede personalebehov betyder, at det kan blive svært at sikre uddannet personale. Et stort antal kommuner søger at modvirke dette ved at understøtte merituddannelser eller ved at satse på flere elever til den pædagogiske grunduddannelse.

          ​​

          Det kan blive et problem at fastholde det nuværende antal dagplejere de kommende år, blandt andet på grund af dagplejernes stigende aldersgennemsnit. 50 pct. af dagplejerne var over 53 år eller mere pr. oktober 2021. Mange må således forventes at forlade faget de nærmeste år. Kun 14 pct. er under 40 år.

          Undersøgelsen er offentliggjort den 7.2.2022 i Jyllandsposten læs hele undersøgelsen her

          Daginstitutionernes hverdag 2021 - Fokus på mistrivsel

          ​FOA har i en årrække gennemført en årlig undersøgelse af Daginstitutionernes Hverdag. På grund af desærlige forhold om Covid-19 pandemien, er undersøgelsen i 2021 blevet gennemført i de første
          efterårsmåneder og ikke som sædvanlig først på året.
          Undersøgelsen er i øvrigt som tidligere gennemført ved hjælp af spørgeskemaer til ledere, stuemedarbejdere og område/klyngeledere.
          Mange af de tilbagevendende spørgsmål fra de tidligere undersøgelser er udeladt i 2021-undersøgelsen. Her er til gengæld sat fokus på forhold omkring mistrivsel.

          Det viser sig her bl.a.:
          - at man langt de fleste steder har interne regler med henblik på at observere tegn på mistrivsel, men at både ledere og medarbejdere oplever, at der ikke er ressourcer til at følge de enkelte børn,
          så godt, de gerne ville. Det gælder navnlig, hvis der er store børnegrupper eller få medarbejdere til gruppen.
          - at der mange steder er lange ventetider, hvis man vil have assistance fra fx PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).
          - at der findes langt flere tegn på mistrivsel i institutioner, hvor forældregruppen har få ressourcer.
          - at der kan registreres en vis ekstra bemanding i institutioner med ressourcesvage forældre, men
          efter alt at dømme kun en lille ekstra ressourcetilførsel i forhold til de udfordringer, personalet
          oplever med at kunne observere og tage sig af børn med mistrivsel.
          Undersøgelsen er offentliggjort 3.12.2021 og er bl.a. omtalt i FOA bladet her

          Læs rapporten her 

          Udviklingstendenser dagpleje og daginstitutioner 2021

          ​Bureau 2000 har for FOA undersøgt tendenser på dagtilbudsområdet i 2021.

          Undersøgelsen viser bl.a. at det stigende børnetal betyder, at antallet af pladser i dagtilbud skal øges med ca. 40.000 om ti år. Da normeringen samtidig skal forøges, skal det pædagogiske personale øges med mindst 14.000 fuldtidsbeskæftigede.

          Det kan blive et problem at fastholde det nuværende antal dagplejere de kommende år, blandt andet på grund af dagplejernes stigende aldersgennemsnit. 62 pct. af dagplejerne var over 50 år i oktober 2020, 18 pct. var over 60 år.

          Undersøgelsen er bl.a. offentliggjort 07.05.2021. I altinget Børn. ​

          Læs rapporten her

          Daginstitutionernes Hverdag 2020

          Den årlige undersøgelse ”Daginstitutionernes Hverdag 2020” belyser så mange sider af vilkårene for vores daginstitutioner, at det er fundet mest hensigtsmæssigt at dele af rapporteringen op. Oplysningerne i undersøgelsen er indhentet i Januar og februar 2020 i landets daginstitutioner for FOA. Rapportene bygger på et repræsentativt udsnit af daginstitutioner. Ledere og medarbejdere i 2.831 danske daginstitutioner har fået en invitation til at deltage i undersøgelsen. Svarprocenten er 31 pct. for lederne (879 besvarelser) og 25 pct. for medarbejderne (719 besvarelser). Der er kommet besvarelser fra daginstitutioner i alle 98 kommuner. Alt i alt vurderer Bureau 2000, at svarene er repræsentative for danske daginstitutioner.

          Første del af undersøgelsen er offentliggjort 09.03.2020 i TV2 :Ny undersøgelse: Halvdelen af alle landets daginstitutioner lever ikke op til lovkrav.

          ​Sidste del af undersøgelsen er offentliggjort 25.08.2020 af FOA. Se nærmere Pædagogisk personale mangler tid til forældresamarbejde

          ​Læs den samlede rapport Daginstitutionerne hverdag 2020 her

          Kan man indføre minimumsnormeringer for 1600 mill. kr.?

          ​Notatet som er udarbejdet af Bureau 2000, beskriver minimumsnormeringer og de forskellige modeller der er i spil. Herudover beregnes bl.a. hvor mange timer pr. dag pr. børne gruppe, de forskellige forslag vil give fordelt på kommuner. Notatet er offentliggjort 04.12.2020 i Politiken. Her er resultatet: Så mange ekstra minutters voksentid får rød stue ud af finansloven.

          Se notatet om minimumsnormeringer : her

          Børn pr. voksen i daginstitutioner - udviklingen 1972-2018

          Rapporten er udarbejdet af Bureau 2000 og offentliggjort 31.1.10 2019 hvor den blandt andet er blevet brugt i udsendelsen EKSPERIMENTET MED VORES BØRN på TV2.

          Se TV2's omtale: her

          Se omtalen i Politikken: her

          ​Se selve rapporten : Børn pr. voksen i daginstitutioner - udviklingen 1972-2018​​

          Hvem kommer i fritidsordning? Fra inklusion til eksklusion

          ​Rapporten er udarbejdet af Bureau 2000 - analyse og forskning for FOA.

          Undersøgelsen er offentliggjort i DR 29.07.2019. Se fx. artiklen her

          Se selve rapporen: Hvem kommer i fritidsordning? Fra inklusion til eksklusion

          Daginstitutioner og børn med etnisk minoritetsbaggrund

          - Hvorfor indskrives børnene ofte senere?

          Rapporten er udarbejdet for FOA februar 2019, af seniorkonsulenterne Niels Glavind og Susanne Pade, samt to-sprogslærer Lena Bust Nielsen, Bureau 2000 – analyse og

          forskning.

          ​Undersøgelsen bygger dels på en registerundersøgelse, der omfatter alle danske børn, dels på en kvalitativ undersøgelse med 22 individuelle interview og et fokusgruppeinterview. De interviewede er forældre til børn med etnisk minoritetsbaggrund. I interviewene har deltaget familier med rødder i Tyrkiet, Pakistan, Iran, Syrien, Marokko, Polen, Nigeria, Somalia, Eritrea, Irak,Egypten, Palæstina.

          ​Undersøgelsen er offentliggjort 17.6.2019. Læs undersøgelsen her

          Daginstitutionernes hverdag 2019

          ​Undersøgelsen er gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle danske daginstitutioner i januar måned 2019. Der er i alt modtaget 1587 spørgeskemaer, og institutioner fra 97 ud af 98 kommuner har deltaget. Ud fra en analyse af bortfald mv vurderer Bureau 2000, at svarene er repræsentative for danske daginstitutioner.

          Læs undersøgelsen her offentligøres 5.4.2019

          Udviklings-tendenser dagpleje og daginstitutioner 2019

          ​5-6.000 flere pladser om året fra 2020

          Undersøgelsen er gennemført af Bureau 2000, der har indhentet oplysninger fra alle landets kommuner om

          indskrevne, takster m.v. pr. nytår 2019. Nogle hovedresultater er:

          • Det stigende børnetal betyder, at der de næste 10 år skal skaffes 20 pct. flere pladser i dagtilbud for børn under skolealderen. De første år skal der skaffes ca. 5-6.000 pladser årligt
          • Der har gennem nogle år været et kraftigt fald i antallet af børn i den kommunale dagpleje, men de sidste par år er der kun sket et beskedent fald​
          • Mange kommuner har fortsat svært ved at skaffe kvalificerede dagplejere. Det betyder blandt andet, at man mange steder benytter muligheden af at indskrive fem børn i det enkelte dagplejehjem
          • Der er en fortsat vækst i privatinstitutioner og antallet af børn, der er indskrevet i private pasningsordninger​
          • Forældrebetalingen er omtrent uændret i faste priser i forhold til 2018​
          • Der er store forskelle i forældrebetalingen fra kommune til kommune. En vuggestueplads uden frokost koster fx 1580 kr. mdl. på Fanø, men 3592 kr. mdl. i Fredericia.
          • Kun en mindre del af forskellene i forældrebetaling kan henføres til personalenormeringen.
          • De fleste kommuner kan i dag tilbyde deltidspladser som følge af ny lovgivning om kombination med barsel og privat børnepasning. Men mange steder tilbydes deltid kun, hvis der faktisk er tale om forældre, der fx er på barsel med et andet barn. Det er desuden uvist, om forældrene vil benytte de nye ordninger i større omfang.
          • Omfanget af område-klyngeledelse er det samme som i 2018. De fleste børn er i dag i pasning i kommuner med områdeledelse

          Undersøgelsen er offentliggjort Fredag den 22.03.2019

          Læs undersøgelsen her

          Omsorg og alenearbejde i daginstitutionerne 2019

          ​Undersøgelsen som er lavet af Bureau 2000 - Analyse og Forskning for FOA er offentliggjort i Jyllandsposten 11.3.2019

          Undersøgelsen af personalets alenearbejde og tid til omsorg er en del af den landsdækkende årlige kortlægning af ”Daginstitutionernes Hverdag”. Den bygger på spørgeskemaer udsendt til alle daginstitutioner i Danmark. Hver institution har fået skemaer, dels til lederen, dels til en stuemedarbejder. Desuden er udsendt spørgeskemaer til område/klyngeledere. 

          Der er kommet svar fra 1587 ledere og medarbejdere fra institutioner i 97 ud af 98 kommuner. Bureau 2000 vurderer, at undersøgelsen er repræsentativ.

          Stuemedarbejderne er blevet spurgt, hvor ofte de har bestemte oplevelser af ikke at kunne give tilstrækkelig omsorg af ikke at kunne give tilstrækkelig omsorg:

          Du kan ikke nå at give et barn trøst Du har ikke tid til at tage dig af en konflikt mellem børn Du kan ikke tage dig af et barn med forstyrrende adfærd Du kan ikke tage dig af et barn, der har svært ved at komme med i legen Du får ikke snakket om et barn med problematisk adfærd med kollegerne Du har ikke tid til at opmuntre et barn, som har behov for anerkendelse.

          • 53 pct. af stuemedarbejderne har en af disse oplevelser dagligt eller flere gange om ugen.

          Stuemedarbejderne er desuden blevet spurgt, hvor ofte de har oplevelser af, at forældresamarbejdet glipper. Den mest udbredte oplevelser er, at man ikke får givet information videre om et barn, der har haft konflikter eller problemer i dagens løb.

          • 29 pct. af stuemedarbejderne har mindst en af fem oplevelser vedr. svigtende forældrekontakt dagligt eller flere gange om ugen. • Oplevelsen af ikke at kunne give omsorg hænger sammen med alenearbejde. Blandt medarbejdere, der havde alenearbejde en tilfældig dag, er der 61 pct., der flere gange om ugen eller dagligt oplever, at de ikke kan give tilstrækkelig omsorg. Blandt medarbejdere, der ikke havde alenearbejde, er tallet 34 pct. • Tilsvarende hænger oplevelsen af, at forældrekontakten glipper, også sammen med alenearbejde. Blandt medarbejdere, der havde alenearbejde en tilfældig dag, er der 34 pct., der flere gange om ugen eller dagligt oplever, at forældrekontakten glipper. Blandt medarbejdere, der ikke havde alenearbejde, er tallet 16 pct.​

          Læs Jyllandsposten omtale  her og læs hele undersøgelsen her

          Daginstitutionernes hverdag 2018​

          Undersøgelsen, som er lavet af Bureau 2000 - Analyse og Forskning for FOA, viser, at hver anden ansatte i vuggestuer og børnehaver dagligt eller flere gange om ugen oplever, at de ikke kan give den omsorg til børnene, de gerne ville. Lav normering får skylden.

          Undersøgelsen er en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse i januar 2018 til alle landets daginstitutioner. Der er udsendt tre sæt af spørgeskemaer: Til institutionsledere, til en medarbejder i hver institution og til område-/klyngeledere. Der er kommet svar fra institutioner i 97 ud af 98 kommuner, og en statistisk analyse viser, at undersøgelsen er repræsentativ.

          ​Undersøgelsen er omtalt i Politiken 6. marts 2018

          Papirarbejde tager tid for børnene

          ​Hent hele undersøgelsen her: Daginstitutionernes hverdag 2018

          ​Forældrenes valg 2018

          Undersøgelsen, som er udført af Bureau 2000 - Analyse og forskning for FOA, kortlægger, om forældrene foretrækker en plads i dagpleje eller daginstitution, og i givet fald hvorfor. Undersøgelsen blandt et repræsentativt udsnit af forældre viser, at 29 pct. forældrene ønsker dagpleje, mens 34 pct. ønsker daginstitution til deres 0-2-årige børn, og hele 35 pct. af forældrene mener, at man ikke generelt kan sige, at den ene type dagtilbud er bedre end den anden.

          Læs mere…

          Flere børn i dagtilbud – Udviklingstendenser for dagpleje og daginstitutioner 2018

          Efter mange år med færre fødsler, stiger børnetallet endeligt igen. Det betyder, at kommunerne nu samlet set skal skaffe mere end 20.000 pladser i deres dagtilbud.

          Undersøgelsen er gennemført af Bureau 2000, der har indhentet oplysninger fra alle landets kommuner om indskrevne, takster m.v.

          Undersøgelsen er offentliggjort 29.1.2018, se omtalen i Jyllandsposten : her

          Du kan se selve undersøgelsen: Flere børn i dagtilbud Udviklingstendenser for dagpleje og daginstitutioner 2018

          Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017

          Bureau 2000 – Analyse og forskning har for FOA gennemført en spørgeskemaundersøgelse til alle landets kommuner for at vurdere nogle tendenser i udviklingen på dagtilbudsområdet. Trods faldende børnetal stiger antallet af private pasningspladser.Undersøgelsen som offentliggjort i Jyllandsposten 4.4.2017.

          Nogle hovedresultater er:

          • antallet af indskrevne børn i offentlige daginstitutioner og dagpleje er i perioden oktober 2014-oktober 2016 faldet med ca. 12.000 børn
          • det lavere børnetal er årsag til omkring 8.000 af disse pladser, men ca. 4.000 pladser kan tilskrives væksten i de private pasningsformer

          ​Læs undersøgelsen her: Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017

          Visitation og dagpleje 2017

          Dagplejen gør comeback. Efter mange år med voldsomme nedskæringer i dagplejen ser det nu ud til at gå den modsatte vej. Hver 4. kommune er allerede i gang med at ansætte. Og yderligere hver 3. kommune forventer at få brug for nye dagplejere i det kommende år. Det viser en ny undersøgelse blandt kommunernes pladsanvisere.

          Læs undersøgelsen her: Visitation og dagpleje 2017

          Forældrebetaling i 2017 i dagtilbud

          I gennemsnit stiger en vuggestueplads med 3,2 pct. til 3.346 kr. om måneden, mens pris- og lønudviklingen af kommunernes forening, KL, er sat til det halve – altså 1,6 pct. For børnehavebørnene er stigningen en smule mindre med 2,9 pct, og her er gennemsnitstaksten 1.657 kr. hver måned for en plads uden madordning.

          I den anden ende af barndommen, hvor børnene går i skole og i sfo, når det har ringet ud, stiger priserne kun marginalt, men ifølge Niels Glavind er det alligevel påfaldende, at det ikke går den modsatte vej.

          Undersøgelsen som dækker alle landets kommuner, er offenliggjort i Jyllandsposten 1.1. 2017. Se omtalen her

          Læs Bureau 2000 notatet om undersøgelsen her: Notat om forældrebetaling 2017

          Kost i daginstitutioner

          Undersøgelsen har kortlagt arbejdet med kost i daginstitutioner gennem undersøgelser blandt kommuner, institutionsledere, pædagogisk personale og køkkenpersonale. Undersøgelsen er gennemført i november 2016 af Bureau 2000 efter ønske fra FOAs Pædagogiske Sektor og Kost- og Servicesektor.

          Læs undersøgelsen her: Kost i Daginstitutioner 2016

          Private børnepassere 2016

          Fra 2007 til 2016 er der på landsplan sket en stigning i antallet af børn indskrevet i private dagtilbud fra 11.000 til 28.000 børn. Heraf er ca. 8.400 passet af private børnepassere, hvilket er mere end en fordobling fra 2007. I samme periode er der sket næsten en halvering af den kommunale dagpleje, primært begrundet i det faldende børnetal. Undersøgelsen viser da også, at 59 % af de private børnepassere er tidligere dagplejere.

          Bureau 2000’s undersøgelse viser, at private børnepassere tilhører en faggruppe, som er meget stolt af sit arbejde, og som nyder den store frihed, de har i deres arbejde. Meget få private børnepassere i undersøgelsen ønsker at blive kommunale dagplejere, også selv om mange tidligere har været det. Læs hele undersøgelsen her: Private børnepassere 2016

          Daginstitutionernes hverdag 2016

          Ikke nok tid til trøst i daginstitutionerne

          Det kniber med tiden til at trøste og hjælpe ved konflikter i landets daginstitutioner. Værst står det til de steder, der i en periode af dagen kun har en enkelt voksen til en børnegruppe. Det dokumenterer en ny omfattende undersøgelse, som Bureau 2000 har lavet for FOA.

          Der er modtaget 778 lederskemaer, hvilket giver en svarprocent på 27 af alle landets daginstitutioner, samt 451 stueskemaer (en svarprocent på 16). Statistiske analyser godtgør efter Bureau 2000s opfattelse, at materialet må anses for repræsentativt.

          Læs hele undersøgelsen her: Daginstitutionernes hverdag 2016

          Leger lige børn bedst? Ulighed og adskillelse i daginstitutioner og skoler

          Hænger børns skolepræstationer sammen med, om de har gået i en børnehave sammen med socialt udsatte kammerater? Det er der noget, der tyder på. Ifølge ny undersøgelse er børns chance for at klare sig godt i skolen påvirket af, hvordan sammensætningen af børn var i den institution, de gik i som 4-5-årige.

          Undersøgelse er offentliggøres i Ugebrevet A4 den 15.december 2015. Undersøgelsen er udført af Bureau 2000 – analyse og forskning for FOA.

          Læs hele undersøgelsen her: Leger lige børn bedst?

          Udfordringer og muligheder i udsatte boligområder 2015

          Udsatte børn mangler voksentid. Der er brug for et løft af normeringerne i mange børneinstitutioner med overvægt af socialt udsatte børn, mener FOA på baggrund af en ny rapport fra Bureau 2000, der viser en gennemsnitligt ekstra normering på bare 27 timer om ugen i disse institutioner. Det rækker ikke langt med de mange ekstra opgaver, der skal løses, og personalet er ofte alene med en børnegruppe.

          Undersøgelsen offentliggøres 9. april 2015 på en høring som FOA holder på Christiansborg om hvordan vi får skabt ”Lige muligheder for børn”, hvor en række eksperter holder oplæg om forskellige problematikker, som skaber ulighed blandt børn.

          Læs undersøgelsen her: Udfordringer og muligheder for daginstitutioner i udsatte boligområder.

          Private dagtilbud 2015

          Undersøgelsen er offentliggjort 20. marts 2015 i DR Nyheder. Se nærmere på DR Tredobling af private daginstitutioner

          Læs undersøgelsen her: Private dagtilbud 2015

          Daginstitutionernes hverdag 2015

          Der er ikke altid tid nok til at trøste et barn i børnehaven eller vuggestuen. Værst ser det ud, når man er alene på stuen med børnene. Det viser en ny undersøgelse, som Bureau 2000 har lavet for FOA. Undersøgelsen er offentliggjort 23.03.2015 i Politken og TV2 News

          Læs undersøgelsen her : Daginstitutionernes hverdag 2015

          Hverdagen i små og store daginstitutioner

          Bureau 2000 har gennemført en spørgeskemaundersøgelse af hverdagen i små og store daginstitutioner. Undersøgelsen er et led i forskningsprojektet ”Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner”, som ledes af lektor Grethe Kragh-Müller og professor m.s.o. Charlotte Ringsmose. Institut for uddannelse og Pædagogik, Århus Universitet.

          Nogle hovedtendenser er:

          Ser vi på rammerne er der kun mindre forskelle i bemanding. De store institutioner har dog lidt oftere end de små institutioner trange grupperum og store børnegrupper. Der er desuden en tendens til, at de veluddannede og etnisk danske forældre søger små institutioner.

          Ser vi på holdningerne, viser svar fra såvel ledere som stuepædagoger, at der ingen forskel er mellem store og små institutioner – eller mellem ledere og stuemedarbejdere – når det gælder værdier og børnesyn. For alle gælder, at der lægges afgørende vægt på empati og følelsesmæssige relationer, ligesom børn med vanskeligheder primært søges forstået ud fra en børnesynsvinkel.

          Alt tyder derfor på, at medarbejderne typisk vil det samme. Men det er naturligvis ingen garanti for, at de opnår det samme.

          Ser vi på dagens gang, er der en tendens til, at fx at børnenes muligheder for at tage en middagshvil er bedst i de små institutioner. Børnene i de mindre institutioner har desuden lidt bedre mulighed for selv at bestemme, hvor i institutionen de vil være.

          Der hvor man især finder forskelle er i de personlige og ledelsesmæssige relationer. Ledelsen er mest uformel i små institutioner, samtidig med, at lederen her indgår mest i drøftelsen af og tilrettelæggelsen af arbejdet på stuerne. Lederne i de små institutioner kender børn og forældre bedst, og forældrene i de små institutioner har bedst mulighed for at få en snak om deres barn med en medarbejder, der faktisk kender til barnet.

          Der er endelig en tendens til, at pædagogerne i de små institutioner i højere grad end pædagogerne i de store institutioner, sikrer sig, at de følger børnene fra deres egen stue, når de er på legepladsen.

          Læs rapporten her: Hverdagen i små og store daginstitutioner.

          og læs også nærmere om undersøgelsern som er offentliggjort 27.02.2015 på DR.dk Ny forskning fraråder daginstitutioner med mere end 100 børn

          SFO og dagtilbud: Pris og kvalitet 2015

          Skolereformen indebærer som bekendt, at børnene – ikke mindst i de yngste klasser – er længere tid i skole end tidligere. Det betyder selvsagt, at børnene alt andet lige er kortere tid i SFO og fritidshjem. Og det har igen betydning for følgende forhold:

          – Forældrebetalingen i SFO/fritidshjem
          – Det pædagogiske indhold i fritidsinstitutionerne
          – Forældrenes brug af SFO/fritidshjem.

          Undersøgelsen som er udarbejdet af Bureau 2000 for FOA – Fag og arbejde er offentliggjort 15. jauar 2015 i Politiken. Læs selve undersøgelsen her SFO og dagtilbud – Pris og kvalitet 2015

          Udviklingen i daginstitutionernes bemanding siden 1986

          Antallet af personaletimer pr. vuggestuebarn er faldet fra 13,13 timer pr. barn til 11,11 timer pr. barn – dvs. med ca. 15 pct. Eftersom den andel af tiden, der bruges på børnene er faldet, er det reelle fald imidlertid på 36 pct. Set fra de ansattes synsvinkel er der godt og vel halvanden gang så mange børn at skulle forholde sig til, som der var tidligere.

          En helt tilsvarende udvikling er sket for børnehavebørnene.

          Se notatet som Bureau 2000 har udarbejdet og som er offentliggjort 5. januar 2015 i DR 21 Søndag. her: Udvikling siden 1986

          Læs også DR.dk DR Fakta Sådan er faldet i normering udregnet

          Psykisk arbejdsmiljø blandt ledere i daginstitutioner, SFO’er, fritidshjem og klubber i Storkøbenhavn 2014

          Undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø hos lederne i Storkøbenhavn som Bureau 2000 har udarbejdet for BUPL viser, at både tilfredshed og utryghed præger lederne. Hver anden leder mener ikke, at politikerne kender de reelle problemer i institutionerne. Undersøgelsen er offentliggjort juni 2014. Læs her.

          Læs undersøgelsen her: Psykisk arbejdsmiljø blandt ledere i daginstitutioner, SFO’er, fritidshjem og klubber i Storkøbenhavn 2014

          Prisen på pasning 2014

          Danske forældre skal knokle for at have råd til kommunernes dagtilbud. Næsten 8.000 kroner om måneden skal en mor og far i Allerød tjene for at have råd til vuggestue og børnehave, mens en familie i Haderslev skal tjene godt 5.000 kroner til børnepasning.

          Det viser en ny undersøgelse offentliggjort 6.1.2014 i DR foretaget for Ugebrevet A4 af analyse- og forskningsinstituttet Bureau 2000.

          Læs mere om undersøgelsen her.

          Bogstaver og computer er blevet en del af hverdagen for mange børn i daginstitutioner

          Ugebrevet A4 har for nylig offentliggjort en ny undersøgelse fra Bureau 2000, der kortlægger i hvilket omfang børn i daginstitutioner lærer bogstaver og anvender IT. Undersøgelsen bygger på en rundspørge til institutionerne.

          Læs undersøgelsen her.

          Både struktur og normering er vigtig for omsorgen – det viser ”Daginstitutionernes hverdag 2013.”.

          Er omsorg og opmærksomhed om det enkelte barn blot et spørgsmål om god ledelse og struktur – eller er bemandingen afgørende.

          Læs undersøgelsen her.

          Pris og kvalitet 2013

          Undersøgelsern er omtalt bl.a. i Politikken og Frederiksborg amtsavis 8. februar 2013.

          Læs rapporten her.

          Forældrebetalingen i dagpasning 2012

          Dette notat gengiver nogle hovedresultater af Bureau 2000’s kommunerundspørge 2012. Data er indsamlet fra de kommunale pladsanvisninger. Undersøgelsen som er lavet for Jyllands-Posten. er bl.a. omtalt 14.02.2012 tirsdag i

          Jyllands-Posten og TV2 News.

          Se hele notatet her: Forældrebetaling 2012

          Markant mindre plads til danske børn.

          Danske børn har markant mindre plads til leg end børn i de andre lande. Det viser en ny sammenlignende analyse af standarder og normeringer for dagtilbud i Danmark og i landene omkring os

          Omtalt i Jyllands-Posten 22. november 2011: Dagtilbud i Danmark, Norge, Sverige og Nordrhein-Westfalen – en komparativ analyse

          Se hele analysen her: Dagtilbud i Danmark, Norge, Sverige og Nordrhein-Westfalen

          Daginstitutioner som investering

          Analysen er den 11.11.2011 bl.a. omtalt i Ugebrevet A4.

          Der er mange penge at hente, hvis samfundet investerer fem milliarder kroner ekstra i børnehaver og daginstitutioner. Bare et lille fald i antallet af børnesager, og i antallet af børn der får specialundervisning, vil med stor sandsynlighed føre til, at flere end i dag får en uddannelse, hvilket i sidste ende giver statskassen et samlet overskud. Analysen er udarbejdet for FOA af Bureau 2000.

          Se hele analysen her: Download analysen her

          Analyse af udviklingen på dagtilbudsområdet de sidste ti år.

          Analysen er den 13. september 2011 bl.a. omtalt i Jyllands-Posten. Den bygger bl.a. på den rundspørge, bureauet gennemførte i august/september 2011til et repræsentativt udsnit af ledere i danske vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner.

          Læs Rapporten

          Aktuelle spørgsmål om folkeskolen – en rundspørge til skolelederne

          Undersøgelse af skoleledernes syn på inklusion af specialklasseelever i normalklasser, polarisering, lærernes faglige dygtighed og elevplaner gennemført i sommeren 2011 af Bureau 2000 i samarbejde med Politiken.

          Download rapporten her

          Notat om udviklingen i daginstitutionernes bemanding de sidste 25 år

          28. februar 2011

          Analysen viser, at der er mere end 50 pct. flere børn pr. ansat end for 25 år siden. Det samlede antal medarbejdertimer pr. barn er faldet med 15 pct. Samtidig bruger de ansatte i dag kun ca. 51 pct. af deres tid på børnene. Tidligere var det 70 pct.
          Download rapporten her

          Prisen på pasning 2011

          – Lav udvikling af takster

          – Mindre omsorg
          – Tidlig overflytning
          Se kommunefordelte oversigter
          Download rapport

          Frokostordninger i daginstitutionerne – hvad ønsker forældrene

          En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011.

          Bestil rapporten her. Husk at angive evt. EAN nr.

          Div. venteliste- og prisundersøgelser på daginstitutionsområdet, udført for Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF), FOA og forældreorganisationen FOLA, hvert år i perioden fra 1993. Foreløbig sidste rapport udkom januar 2010.

          Prisen på pasning

          1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

          Prisen på pasning 2010

          Hvordan går det egentlig på gul stue –

          Overkommelig og meningsfuld evaluering i daginstitutioner.

          Niels Glavind, Bureau 2000, 2011

          Pris 150 kr ex porto.
          Bestil bogen her.

          Husk at angive evt. EAN nr.

          Prisen på pasning 2011

          – Lav udvikling af takster

          – Mindre omsorg
          – Tidlig overflytning
          Se kommunefordelte oversigter
          Download rapport

          Frokostordninger i daginstitutionerne – hvad ønsker forældrene

          En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

          Download rapport

          Daginstitutionernes hverdag 2010

          Download rapport

          Prisen på Pasning 2010

          Takstforhøjelser, madordninger og lettelser for de velstående

          FOA, Bureau 2000, Januar 2010
          Bestil rapporten her. Husk at angive evt. EAN nr.

          FOLKESKOLEN

          Notat om styring og kvalitetsudvikling

          Forældrenes holdning til daginstitutioner og dagpleje i Rudersdal Kommune

          Del 1. Den samlede kommunale service

          Bureau 2000, marts 2009.

          Prisen på Pasning 2009

          På vej til billig mad til høj betaling?

          FOA, Bureau 2000, Januar 2009.

          Privat pasning i Danmark – 2008

          FOA, Bureau2000, Oktober 2008.

          Download rapport

          Mindre tid til undervisning – Standardudviklingen i folkeskolen 2001-2007

          AE-rådet, Niels Glavind, november 2007.

          Download rapport

          Mindre tid til børnene – Udviklingen i personalestandarden på dagtilbudsområdet 2001-2007

          AE-rådet, Niels Glavind, oktober 2007.

          Download rapport

          Arbejdet i dagplejeformidlingerne 2007

          FOA – pædagogisk sektor, Bureau 2000, 2007.

          Kost i dagtilbud

          FOA, Bureau 2000, august 2007.

          Tilfredshed blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje

          Bureau 2000, Epinion, FOA 2006.

          Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner

          Niels Glavind, FOA 2006.

          Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutioner og dagpleje?

          Niels Glavind, FOA 2006.

          Daginstitutioner – ulige vilkår for indsats mod ”negativ social arv”

          47 s., AEraadet 2004.

          Download rapport

          Dagtilbud – hvem er ikke med?

          19 s., AEraadet, 2004.

          Download rapport

          Notat om udbredelsen af privat dagpleje ved årsskiftet 2003/2004

          Bureau 2000, FOA, Pædagogisk Sektor, 2004.

          Venteliste rapport

          Bureau 2000, Pædagogisk Medhjælper Forbund, 2002 og 2003.

          Notat om standardudviklingen på daginstitutionsområdet 1973-2002

          Bureau 2000, ugebladet A4, 2003.

          Fokus på forældretilfredshed

          Susanne Pade, Niels Glavind og Charlotte Ringsmose, DPU. Børnepolitisk Netværk 2003. Kombineret fokusgruppe- og spørgeskemaundersøgelse med henblik på at undersøge forældrenes kvalitetsforståelse i udvalgte institutioner i Danmark.

          Souschefens arbejde – en undersøgelse i 11 kommuner

          Niels Glavind og Susanne Pade, 85 s., BUPL og Bureau 2000, København 2000.

          Souschefens rolle og funktion – en analyse af ledelsesforholdene i daginstitutionerne i Herlev

          Susanne Pade, Gert Kaas Andersen og Niels Glavind, 42 s., BUPL afd. 2 og Bureau 2000, København 2000.

          Er der tid til børnene – når vi skal nå “alt det andet”?

          Rapport om tidsanvendelse i daginstitutioner i København. Niels Glavind, Susanne Pade, Christine Pade, LFS-BUPL-PMF-BUREAU 2000, København november 2001.

          Evaluering af pædagogoverenskomstens bestemmelser om forsøg med ledelse

          Rundspørge til kommuner, fagforeninger og institutioner med henblik på at vurdere forsøgsbestemmelsens anvendelse forud for overenskomstfornyelsen 2002. 47 s. Kommunernes Landsforening og BUPL, 2002.

          Småskrift 2021  

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse