Bureau 2000 er et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut, der blandt andet tilbyder evaluering, analyser og rådgivning inden for børnepasning, skoler, kommunale forhold, arbejdsmarked og sundhedsområdet.

Et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut

Bureau 2000 er et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut, der blandt andet tilbyder evaluering, analyser og rådgivning inden for børnepasning, skoler, kommunale forhold, arbejdsmarked og sundhedsområdet.

Et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut

Bureau 2000 er et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut, der blandt andet tilbyder evaluering, analyser og rådgivning inden for børnepasning, skoler, kommunale forhold, arbejdsmarked og sundhedsområdet.

Et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut

Evaluering, analyse og praktiske værktøjer​

Bureau 2000 er et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut, der blandt andet tilbyder evaluering, analyser og rådgivning inden for børnepasning, skoler, kommunale forhold, arbejdsmarked og sundhedsområdet.

I 2010 fik vi selvstændig autorisation til at foretage registerundersøgelser på Danmarks Statistiks data.

Bureau 2000 har siden sin start i 1987 specialiseret sig i at kombinere økonomisk-statistisk analyse med formidling. Bureauet gennemfører store spørgeskemaundersøgelser og komplicerede analyser med samkørsel af flere registre og præsenterer resultaterne i en let tilgængelig form.​

MAD I MANGE LANDE​

Vi sætter fokus på mad i dagtilbud som en vigtig faktor i forhold til et godt børneliv og børnenes sundhed. Vi ser, hvordan mad og måltider indgår som et integreret element i den pædagogiske praksis i en række lande. Det kan give inspiration til kostansvarlige og pædagogisk personale og andre, der arbejder med mad og måltider, eller som vil give børnene oplevelser og viden om børns liv i andre lande....​

Nyt fra bureau 2000​

     Forældrebetaling 2023.

     Bureau 2000 har indhentet oplysninger fra alle landets kommuner om forældrebetalingen i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger pr. 1. januar 2023.

     Undersøgelser er offentliggjort i Jyllandsposten tirsdag den 17. januar 2023. Læs omtalen her 

     Læs undersøgelsen ​her

     Fakta og fjendebilleder

     Hvad er op og ned i udlændingedebatten?

     Vores holdning til indvandringen splitter det danske samfund mere end måske noget andet spørgsmål. Det er en debat, hvor vi ofte slår hinanden oven i hovedet med tal og statistik, men også et område, der er præget af mange myter.

     I denne bog tager Niels Glavind direktør for Bureau 2000- Analyse og forskning, fat på nogle af de spørgsmål, der går igen i debatten:

     -Er muslimerne ved at komme i fjertal?

     -Fører indvandring til mere kriminalitet?

     -Er de etniske minoriteter præget af negativ social kontrol og kvindeundertrykkelse?

     -Er muslimerne imod demokrati?

     -Truer indvandrerne ytringsfriheden?

     -Truer indvandringen religionsfriheden?

     -Findes der racisme i Danmark?

     -Er bestemte boligområder hjemsted for ”parallelsamfund”?

     -Tager indvandringen milliarder fra velfærden?

     -Gider indvandrerne ikke at arbejde?

     -Sakker de etniske minoriteter bagud med uddannelse?

     De enkelte emner belyses i hvert sit kapitel med anerkendte undersøgelser og statistik.

     Bogen kan bruges som opslagsværk, hvis man vil orientere sig i udlændingedebatten. Bogen er udgivet januar 2023 af Bureau 2000. Den er på 198 sider.

     Bogen kan bestilles hos boghandleren eller på SAXO ​eller Gucca eller Plusbog.

     Du kan også skrive info@bureau2000.dk eller se bogen her

     ​​

     Udviklin​gstendenser dagpleje og daginstitutioner 2022

     Bureau 2000 har igen i år gennemført en rundspørge til alle landets kommuner efter anmodning fra FOA.

     Udvalgte hovedresultater er:

     Det stigende børnetal betyder, at antallet af pladser i dagtilbud og SFO skal øges med ca. 60.000 om ti år. Da normeringen samtidig skal forøges, skal det pædagogiske personale øges med godt 12.000 fuldtidsbeskæftigede i forhold til nu. Om 15 år vil der være ca. 80.000 flere børn i pasning end nu.

     Det øgede personalebehov betyder, at det kan blive svært at sikre uddannet personale. Et stort antal kommuner søger at modvirke dette ved at understøtte merituddannelser eller ved at satse på flere elever til den pædagogiske grunduddannelse.

     Det kan blive et problem at fastholde det nuværende antal dagplejere de kommende år, blandt andet på grund af dagplejernes stigende aldersgennemsnit. 50 pct. af dagplejerne var over 53 år eller mere pr. oktober 2021. Mange må således forventes at forlade faget de nærmeste år. Kun 14 pct. er under 40 år.

     Undersøgelsen er offentliggjort den 7.2.2022 i Jyllandsposten læs hele undersøgelsen her

     ​Daginstitutionernes hverdag 2021 - Fokus på mistrivsel

       ​FOA har i en årrække gennemført en årlig undersøgelse af Daginstitutionernes Hverdag. På grund af de særlige forhold om Covid-19 pandemien, er undersøgelsen i 2021 blevet gennemført i de første
       efterårsmåneder og ikke som sædvanlig først på året.
       Undersøgelsen er i øvrigt som tidligere gennemført ved hjælp af spørgeskemaer til ledere, stuemedarbejdere og område/klyngeledere.
       Mange af de tilbagevendende spørgsmål fra de tidligere undersøgelser er udeladt i 2021-undersøgelsen. Her er til gengæld sat fokus på forhold omkring mistrivsel.

       Det viser sig her bl.a.:
       - at man langt de fleste steder har interne regler med henblik på at observere tegn på mistrivsel, men at både ledere og medarbejdere oplever, at der ikke er ressourcer til at følge de enkelte børn,
       så godt, de gerne ville. Det gælder navnlig, hvis der er store børnegrupper eller få medarbejdere til gruppen.
       - at der mange steder er lange ventetider, hvis man vil have assistance fra fx PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).
       - at der findes langt flere tegn på mistrivsel i institutioner, hvor forældregruppen har få ressourcer.
       - at der kan registreres en vis ekstra bemanding i institutioner med ressourcesvage forældre, men
       efter alt at dømme kun en lille ekstra ressourcetilførsel i forhold til de udfordringer, personalet
       oplever med at kunne observere og tage sig af børn med mistrivsel.
       Undersøgelsen er offentliggjort 3.12.2021 og er bl.a. omtalt i FOA bladet
       her

       Læs hele rapporten Her

     ​​

     ​​​​​​​manden i flasken forside

     Niels Glavind "Manden i flasken"

     Bogens første del er en selvbiografisk beretning om et liv som alkoholiker og pillemisbruger. En beretning om angst, smugdrikkeri, ydmygelse og talrige mislykkede forsøg på at få kontrol med drikkeriet. I 1986 lykkedes det forfatteren at kvitte flasken og pillerne efter et ophold på et behandlingshjem i Reykjavík og dermed gøre en ende på mere end 20 års misbrug.

     Bogens anden del er helt revideret i forhold til vor viden og erfaringer i dag. Niels Glavind redegør her for holdninger til og viden om alkoholisme. Her findes bl.a. en kritik af de danske sundhedsmyndigheders håndtering af alkoholisme.

     Forfatteren mener, at sundhedsmyndighederne bøjer af i forhold til den danske drikkekultur, og at man ikke klart melder ud om alkoholisme som sygdom. For den enkelte alkoholiker kan det give længere vej til erkendelsen af, at alkoholen må kvittes helt. Og det er også et svigt i forhold til børn af alkoholikere og andre pårørende, som mangler viden om, hvordan alkoholisme som sygdom rammer talrige mennesker – og som derfor tror de oplever noget mærkeligt og skamfuldt i deres familie.

     ​Bogen er udgivet september 2021 af Bureau 2000. Den er på 204 sider og koster 198 kr.

     Bogen kan bestilles hos boghandleren eller her  på SAXO Manden i flasken 

     En digital udgave ventes udgivet af Lindhardt og Ringhof i løbet af foråret 2022.

     ​Læs også Kronikken i Berlingske Tidende "Selvbedrag, angst og brudte løfter: Jeg hældte vand ud af ørerne for at finde årsager til mit druk" Selvbedrag, angst og brudte løfter: Jeg hældte vand ud af ørerne for at finde årsager til mit druk"

     ”Er der en voksen til stede – normering og andre mål for institutionernes standard”.

     Andet småskrift fra Bureau 2000. 01.06.2021.

     Bureau 2000 – Analyse og forskning præsenterer nu den anden titel i en planlagt serie af småskrifter. Den lille bog har fået titlen ”Er der en voksen til stede – normering og andre mål for institutionernes standard”.

     Bogen er på 112 sider og beskriver, hvordan personalenormering udregnes, og hvordan børn/voksen-forholdet faktisk ser ud i danske daginstitutioner. Det beskrives desuden, hvordan personalenormeringen har udviklet sig over tid, og hvilke uafklarede forhold, der er, når der tales om minimumsnormeringer.

     Bogen beskriver desuden nogle populære kommunale sparemodeller: Modulordninger, ferielukning, aldersgrænser og store institutioner.

     Og endelig belyses nogle andre forhold, der har betydning for kvaliteten i dagligdagen i daginstitutionerne, såsom fysiske rammer og tilsyn.

     ​Bogen kan bestilles fx. på SAXO

     Læs mere om bogen her

     Udviklingstendenser dagpleje og daginstitutioner 2021

     ​FOA - Bureau 2000 Analyse og forskning

     Bureau 2000 har for FOA undersøgt tendenser på dagtilbudsområdet i 2021.

     Undersøgelsen viser bl.a. at det stigende børnetal betyder, at antallet af pladser i dagtilbud skal øges med ca. 40.000 om ti år.
     Da normeringen samtidig skal forøges, skal det pædagogiske personale øges med mindst 14.000 fuldtidsbeskæftigede.

     Det kan blive et problem at fastholde det nuværende antal dagplejere de kommende år, blandt andet på grund af dagplejernes stigende aldersgennemsnit. 62 pct. af dagplejerne var over 50 år i oktober 2020, 18 pct. var over 60 år.

     Undersøgelsen er bl.a.  offentliggjort 07.05.2021. I altinget Børn.

     Læs rapporten her

     ​​

     Børnepasning – hvordan passer pengene?

     Første småskrift fra Bureau 2000. 19.03.2021.

     Bureau 2000 har nu udgivet den første lille bog i en serie af ”småskrifter”. Det lille skrift hedder ”Børnepasning – hvordan passer pengene?”.

     Bogen er på 80 sider og beskriver, hvordan dagtilbud indgår i samfundsøkonomien. Bl.a. beskrives samfundets gevinst af at have dagtilbud – og af at have gode dagtilbud.

     Det beskrives desuden, hvordan dagtilbud indgår i de økonomiske modeller, og hvordan man vil kunne anslå de langsigtede gevinster af bedre dagtilbud.

     Det er søgt at gøre stoffet letlæst, og den lille bog vil være relevant for politisk interesserede og tillidsrepræsentanter. Den henvender sig også til fx pædagogstuderende, der gerne vil forstå daginstitutionerne i forhold til samfundsøkonomi.

     Bogen kan bestilles fx på SAXO

     Læs mere her


     Nyt Burea​u 2000 værktøj til forældre feedback i en Corona tid​.

     ​Bureau 2000 præsenterede 01.10.2020 et nyt værktøj til forældre feedback.

     ​Spørgeskema er udarbejdet med udgangspunkt i ​Den styrkede pædagogiske læreplan , men spørger også til de særlige forhold institutionerne oplever i en tid med Corona. Se mere her

     Daginstitutionernes Hverdag 2020

     Den årlige undersøgelse ”Daginstitutionernes Hverdag 2020” belyser så mange sider af vilkårene for vores daginstitutioner, at det er fundet mest hensigtsmæssigt at dele af rapporteringen op. Oplysningerne i undersøgelsen er indhentet i Januar og februar 2020 i landets daginstitutioner for FOA. Rapportene bygger på et repræsentativt udsnit af daginstitutioner. Ledere og medarbejdere i 2.831 danske daginstitutioner har fået en invitation til at deltage i undersøgelsen. Svarprocenten er 31 pct. for lederne (879 besvarelser) og 25 pct. for medarbejderne (719 besvarelser). Der er kommet besvarelser fra daginstitutioner i alle 98 kommuner. Alt i alt vurderer Bureau 2000, at svarene er repræsentative for danske daginstitutioner.

     Første del af undersøgelsen er offentliggjort 09.03.2020 i TV2 :Ny undersøgelse: Halvdelen af alle landets daginstitutioner lever ikke op til lovkrav.

     ​Sidste del af undersøgelsen er offentliggjort 25.08.2020 af FOA. Se nærmere Pædagogisk personale mangler tid til forældresamarbejde

     ​Læs den samlede rapport Daginstitutionerne hverdag 2020 her


     ​​Tilsyn med dagpleje og daginstitutioner.

     I knap hver tredje børnehave og vuggestue ses der slet ikke på børnene, når der laves tilsyn. I forvejen sker tilsynet i tre ud af fire kommuner kun hvert andet år eller sjældnere, viser undersøgelse  fra Bureau 2000 for FOA. Undersøgelsen er offentliggjort 14.06.2020. 

     Se omtalen på TV2: I cirka hvert tredje tilsyn i daginstitutioner bliver der ikke kigget på børnene, viser ny undersøgelse

     ​Læs undersøgelsen: 

     her

                                                       Læs flere nyheder her

Vi tilbyder

Analyser - Forskning - Journalistik

Mad i mange lande​

Evalueringer

Registrerings-undersøgelser

Dataanalyse​

Spørgeskema
​undersøgelser

Projektledelse

Skræddersyede kurser og workshops

Rådgivning

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse