Daginstitutioner og børn med etnisk minoritetsbaggrund
- Hvorfor indskrives børnene ofte senere? 

Daginstitutioner og børn med etnisk minoritetsbaggrund

- Hvorfor indskrives børnene ofte senere?

 

Rapporten er udarbejdet for FOA februar 2019, af seniorkonsulenterne Niels Glavind og Susanne Pade, samt to-sprogslærer Lena Bust Nielsen, Bureau 2000 – analyse og

forskning.

Undersøgelsen bygger dels på en registerundersøgelse, der omfatter alle danske børn, dels på en kvalitativ undersøgelse med 22 individuelle interview og et fokusgruppeinterview. De interviewede er forældre til børn med etnisk minoritetsbaggrund. I interviewene har deltaget familier med rødder i Tyrkiet, Pakistan, Iran, Syrien, Marokko, Polen, Nigeria, Somalia, Eritrea, Irak,

Egypten, Palæstina.

Formålet med undersøgelsen er:

  • at belyse, hvilke oplevelser forældre til tosprogede børn har af dagtilbud og hvilke ønsker, de har til dagtilbuddene og børnenes start i dagtilbud. Dette sker gennem kvalitative interviews.
  • at undersøge den faktiske brug af og tidspunktet for start i dagtilbud blandt familier med etnisk dansk og etnisk minoritets baggrund. Dette sker gennem en registerundersøgelse.

Hovedresultater i punktform

I forhold til start i dagtilbud for børn under skolealderen viser undersøgelsen blandt andet:

  • Når det gælder de 0-2-årige, er der en tendens til, at nogle børn med etnisk minoritetsbaggrund indskrives senere i dagtilbud end etnisk danske børn, der typisk starteri dagtilbud, når de er 11-12 mdr. gamle. Det gælder især børn med pakistanske rødder og i nogen grad børn med tyrkiske rødder.
  • Der er kun en lille forskel mellem børn, der vokser op i en ”ghetto” og andre børn, når det gælder indskrivning i dagtilbud.
  • Når det gælder børn i børnehavealderen, er der derimod ingen nævneværdig forskel på etnisk danske børn og børn med etnisk minoritetsbaggrund i forhold til indskrivning i dagtilbud.
  • Der er – som blandt etnisk danske forældre - forskellige holdninger til, hvilken alder børnene bør have, når de begynder i dagtilbud. Forældre, der har været længe i Danmark, ønsker ofte mulighed for at vente, til barnet fx er 2 år.

I forhold til dagtilbuddenes kvalitet og samarbejdet med familierne viser undersøgelsen:

  • ​Forældre til børn med etnisk minoritetsbaggrund er gennemgående meget glade for de danske dagtilbud.
  • Den største bekymring, man finder hos disse forældre, er: Er der nok personale og tid til det enkelte barn?
  • Forældresamarbejdet fungerer godt, men der er klare muligheder for forbedringer, navnlig flere samtaler med forældrene.

Forfattere​

Susanne Pade

Niels Glavind​

Lena Bust Nielsen

Udgivelsesdato

17.06.2019

Udgiver:

Bureau 2000 og FOA

Offentliggjort:

17 juni 2019

Sprog:

Dansk

Sidetal:

63​

ISBN:

978-87-90771-87-4

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse