Der er mindre tid til børnene - antal personaletimer pr. barn på daginstitutionsområdet

Undersøgelsen som er udført af Bureau 2000 for FOA - Fag og arbejde, er en statistisk analyse af udviklingen i personalenormeringen fra 1972-2016.

Undersøgelsen er offentliggjort i Weekendavisen 30. juni 2017.

Nogle hovedresultater er:

• Antallet af ugentlige personaletimer pr. barn er i dag 11,3 personaletimer for vuggestuebørn og 5,9 timer pr. børnehavebarn. I 1972 var tallene hhv. 14,9 og 6,9.

• Den andel af personalets tid, som anvendes til børn, skønnes i perioden at være faldet fra ca. 72 pct. til 51 pct. Der er dog usikkerhed om afgrænsningen mellem børnetid og andet arbejde.

• Den samlede virkning af det lavere personaletal og den øgede tid til andet arbejde betyder, at antallet af tilstedeværende voksne pr. barn er faldet markant fra 1972 og frem til i dag.

I 1972 var 3,4 børn pr. voksen i vuggestuen og 7 børn pr. voksen i børnehaven. I 2014 var der 6,3 børn pr. voksen i vuggestuen og 11,2 børn pr. voksen i børnehaven.

• Under en tredjedel af de i alt 750 millioner kr., som blev afsat på finanslovene under regeringen Thorning-Schmidt, er faktisk gået til en bedre personalenormering. I alt er personalestandarden forbedret med omkring 1 pct. siden 2012.

• 2014-2016 har der ikke været nogen forbedring i personalenormeringen af betydning.

• Det stærkt øgede antal børn pr. voksen i daginstitutionerne kan kun i begrænset omfang henføres til fx regeringsbeslutninger herom. Hovedårsagen har i højere grad været, at man har gennemført økonomiske stramninger og nye forvaltningsmetoder, og ofte har indført nye tiltag ud fra urealistiske forudsætninger med hensyn til, hvordan de påvirker hverdagen i daginstitutionerne.

• Udviklingen kan heller ikke henføres til udviklingen i børnetal. Navnlig de senere år er børnetallet gået ned, men det har ikke ført til flere voksne pr. barn

Se selve undersøgelsen her: Mindre tid til børnene - antal personaletimer pr. barn på daginstitutionsområdet