Både struktur og normering er vigtig for omsorgen – det viser ”Daginstitutionernes hverdag 2013.".

Er omsorg og opmærksomhed om det enkelte barn blot et spørgsmål om god ledelse og struktur – eller er bemandingen afgørende.

Ikke overraskende er svaret et både-og. Det fremgår af Bureau 2000s nye undersøgelse ”Daginstitutionernes hverdag 2013”, som er udarbejdet for FOA-Fag og Arbejde.

I lighed med undersøgelserne i 2010 og 2012 har stuemedarbejderne fået en række spørgsmål, der belyser deres oplevelser, når det drejer sig om at sikre børnene tilstrækkelig omsorg, idet de er blevet spurgt, hvor hyppigt de har følgende oplevelser:

  • Du kan ikke nå at give et barn trøst
  • Du har ikke tid til at tage dig af en konflikt mellem børn
  • Du kan ikke tage dig af et barn med forstyrrende adfærd
  • Du kan ikke tage dig af et barn, der har svært ved at komme med i legen
  • Du får ikke snakket om et barn med problematisk adfærd med kollegerne
  • Du har ikke tid til at opmuntre et barn, som har behov for anerkendelse

Udviklingen i besvarelserne er overraskende. I 2010 var der 36 pct. af svarpersonerne, der havde en af disse oplevelser dagligt eller flere gange dagligt. I 2012 var tallet 41 pct. Nu er det ”kun” ca. en fjerdedel, der dagligt eller flere gange dagligt ikke oplever at kunne give tilstrækkelig omsorg. Dette tal er naturligvis også utilfredsstillende.

Samtaler med en række institutionsledere viser imidlertid samstemmende, at der faktisk er kommet mere fokus på omsorg det seneste år. En række undersøgelser (herunder FOAs) og inklusionsdebatten har medvirket til en ændret praksis rigtig mange steder, så man i højere grad diskuterer enkeltbørns trivsel frem for aktiviteter for gruppen.

Dette kunne for så vidt være et argument for at hævde, at omsorg hænger sammen med ressourcemangel, men blot afspejler en dårlig tilrettelæggelse af arbejdet.

Det er imidlertid heller ikke en tilstrækkelig forklaring. Det viser figuren neden for.

                         Børnegruppestørrelse2

Det ses, at børnegruppens størrelse også spiller en afgørende rolle for, om medarbejderne oplever ikke at kunne give tilstrækkelig omsorg. Hvor store børnegrupperne er afhænger ikke mindst af personalenormeringen.

De 500 mill. kr.

Undersøgelsen har også set på, hvordan det er gået med de 500 mio. kr., som ifølge finanslovsaftalen med Enhedslisten for 2012 skulle afsættes til forbedret personalenormering i daginstitutionerne fra 2013 og fremover.

Det viser sig, at 18 pct. af institutionerne venter mere personale i 2013 end i 2012 (når man tager højde for ændringer i børnetal), mens 29 pct. venter mindre personale. 47 pct. venter omtrent uændret personale, mens det hos 6 pct. ikke er afklaret. Opgjort i personaletimer synes der alligevel at være en uhyre lille nettotilførsel af personaletimer, nemlig ca. 1 time pr. institution. Det svarer til godt 100 fuldtidsansatte på landsplan – eller kun en brøkdel af det forudsatte.

Resultatet er endnu ringere end vist ved tidligere opgørelser, bl.a. Bureau 2000s kommunerundspørge nytår 2013.

Du kan læse hele undersøgelsen ved at følge dette link: Tryk her